Diagnoza integracji sensoryczno-motorycznej

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Proces w którym mózg zbiera i przetwarza informacje docierające z własnego ciała oraz środowiska zewnętrznego, po czym wysyła odpowiednią reakcję.  Gdy dziecko prawidłowo odbiera te informacje, sprawnie się porusza, oraz zachowuje się odpowiednio do danej sytuacji. U większości dzieci proces integracji sensorycznej przebiega naturalnie, dzięki zabawom oraz innym aktywnościom ruchowym. Jednak badania pokazują, że problemy z integracją zmysłów ma nawet 15-40% dzieci. Zaburzenie przetwarzania sensorycznego związane jest z brakiem zdolności do odbierania  informacji uzyskiwanych za pomocą zmysłów w celu sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej.

Diagnoza składa się z trzech wizyt:

Pierwsza wizyta – wywiad z rodzicami –  polega na rozmowie z rodzicami dotyczącej przebiegu ciąży i porodu oraz jak w poszczególnych etapach przebiegał rozwój dziecka, jak również na analizie dokumentacji medycznej,  psychologicznej oraz opinii specjalistów pracujących z dzieckiem. Rodzice wypełniają też szczegółowe kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.

Czas trwania : 60 minut

Druga wizyta – ma na celu obserwacje dziecka w jego spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, a także  podczas  przeprowadzenia testów klinicznych oraz testów kalifornijskich, które pozwalają ocenić poziom integracji zmysłów.

Próby kliniczne – dziecko jest obserwowane przez terapeutę w spontanicznej zabawie/aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, gdzie ma do wykonania określone zadania lub ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają równowagę, napięcie mięśniowe, koordynację ruchową i symptomy przetrwałych odruchów.

Testy kalifornijskie – maja na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Składają się z kilku części badających takie funkcje jak: zdolność planowania ruchowego (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki.

Większość testów przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci młodsze i te którym nie można zastosować testów (np. z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub nie współpracujące z innych powodów) badane są tylko wybranymi próbami z obserwacji klinicznej i dodatkowymi testami sprawnościowymi.

W spotkaniu uczestniczy dwóch terapeutów SI , co pozwala na bardziej obiektywną obserwację i ocenę funkcjonowania sensorycznego dziecka.

Czas trwania : 60 minut

Trzecia wizyta  –  wydanie diagnozy  w formie pisemnej  i omówienie dalszego postępowania terapeutycznego

Czas trwania: 30 minut

W  pierwszej i trzeciej  wizycie uczestniczą sami  rodzice , w drugiej badane i obserwowane jest  dziecko w obecności jednego z rodziców.

Na wizytę diagnostyczną należy zabrać obowiązkowo ze sobą kopie następującej dokumentacji dziecka:

  • książeczka zdrowia ( kopia dotyczy zapisanych stron)
  • ksero dokumentacji medycznej (wyniki badań neurologicznych – EEG, MR, TK, metabolicznych, genetycznych, laryngologicznych, okulistycznych, badanie słuchu, wzroku – w sytuacji, jeśli u dziecka przeprowadzano w/w badania), wszystkie wypisy z pobytów szpitalnych,
  • informacje ze szkoły – od pedagoga szkolnego, wychowawcy, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela  rewalidacji, w przypadku dzieci powyżej 3 klasy szkoły podstawowej, świadectwa klas I- III
  • informacja z przedszkola – wychowawcy, jeśli dziecko aktualnie uczęszcza do przedszkola lub ksero gotowości szkolnej, jeśli dziecko ukończyło ten etap edukacji,
  • informacje od terapeutów, jeśli dziecko uczestniczy w procesie terapeutycznym

Całkowity koszt diagnozy w cenniku

Płatne do 7 dni od umówienia wizyty na rachunek Fundacji HIC ET NUNC numer :

15 1540 1131 2113 0004 7281 0001
BOŚ Bank

W tytule : Diagnoza integracji sensorycznej  imię i nazwisko dziecka.