Diagnoza kompleksowa

Na diagnozę kompleksową może zarejestrować dziecko rodzic jeżeli ma wątpliwości co do prawidłowości rozwoju dziecka, może też  kierować, neurolog, pediatra, lekarz rodzinny i każdy inny specjalista zaniepokojony nieprawidłowościami w rozwoju dziecka lub  lekarz psychiatra po wystawieniu wstępnej diagnozy. Diagnozę wykonuje się w sytuacji, kiedy dziecko wymaga pogłębionej obserwacji i postawienia wielospecjalistycznej diagnozy.

Celem diagnozy kompleksowej jest:

ocena, czy prezentowane przez dziecko objawy kliniczne (grupa objawów klinicznych) należą do zaburzeń ze spektrum autyzmu, eliminacja hipotez najmniej prawdopodobnych i w miarę potrzeby zlecenie nowych badań oraz postawienie ostatecznej diagnozy.

Zespół diagnostyczny: lekarz specjalista psychiatra, oligofrenopedagog, psycholog, neurologopeda

Diagnoza składa się z trzech wizyt :

 1. wywiad rozwojowy, analiza dokumentacji i nagrań
 2. spotkanie diagnostyczne –  lekarz psychiatra , psycholog, oligofrenopedagog, neurologopeda
 3. wydanie diagnozy funkcjonalnej w formie pisemnej  i omówienie dalszego postępowania leczniczo-terapeutycznego

 

 Na wizytę diagnostyczną należy zabrać obowiązkowo ze sobą następującą dokumentację dziecka:

 • książeczka zdrowia
 • ksero dokumentacji medycznej (wyniki badań neurologicznych – EEG, MR, TK, metabolicznych, genetycznych, badanie słuchu, wzroku – w sytuacji, jeśli u dziecka przeprowadzano w/w badania), wszystkie wypisy z pobytów szpitalnych,
 • informacje ze szkoły – od pedagoga szkolnego, wychowawcy, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela  rewalidacji, w przypadku dzieci powyżej 3 klasy szkoły podstawowej, świadectwa klas I- III
 • informacja z przedszkola – wychowawcy, jeśli dziecko aktualnie uczęszcza do przedszkola lub ksero gotowości szkolnej, jeśli dziecko ukończyło ten etap edukacji,
 • informacje od terapeutów, jeśli dziecko uczestniczy w procesie terapeutycznym
 • nośnik z nagraniem (do 60 minut) typowych zachowań dziecka, zachowań niepokojących rodziców, swobodnej, samodzielnej zabawy oraz zabawy z rodzeństwem, rodzicami.
 • dokumentacje dotychczas  wydaną  przez Poradnię Psychologiczno –  Pedagogiczną
 • ( jeżeli było wykonane badanie ilorazu inteligencji – wynik z  punktami przeliczonymi ze wszystkich podtestów )

Całkowity koszt diagnozy w cenniku

Płatne do 7 dni od umówienia wizyty na rachunek Fundacji HIC ET NUNC numer :

15 1540 1131 2113 0004 7281 0001
BOŚ Bank

W tytule : Diagnoza kompleksowa imię i nazwisko dziecka

POWYŻSZA DIAGNOZA NIE ZAWIERA BADANIA ILORAZU INTELIGENCJI, BADANIA ADOS-2, ADI-R, STAT™ TEST, BOSCC