Diagnoza psychologiczna (neuropsychologiczna)

Na diagnozę psychologiczną dziecko może zarejestrować rodzic, jeżeli ma wątpliwości co do prawidłowości w jego rozwoju. Dziecko może również  pokierować neurolog, pediatra, lekarz rodzinny, psychiatra i każdy inny specjalista zaniepokojony nieprawidłowościami w rozwoju dziecka.

Celem diagnozy psychologicznej jest:

 1. Wykrycie mechanizmów, które leżą u podstaw doświadczanych przez badanego trudności i objawów
 2. Właściwe ukierunkowanie procesu diagnostycznego i terapeutycznego
 3. Opisanie aktualnego poziomu funkcjonowania badanego – jego mocnych i słabych stron
 4. Weryfikację czy dalsze leczenie jest potrzebne, a jeżeli tak, to w jakiej formie.

W naszej placówce dostępne są następujące formy diagnozy psychologicznej:

 1. Diagnoza funkcji wykonawczych
 2. Diagnoza umiejętności psychomotorycznych
 3. Diagnoza kompetencji społeczno-emocjonalnych
 4. Diagnoza kompetencji szkolnych
 5. Diagnoza postawy wobec pracy
 6. Diagnoza neuropsychologiczna

Osoba diagnozująca: psycholog, neuropsycholog

Diagnoza składa się z 4 wizyt

Pierwsza wizyta – wywiad rozwojowy, analiza dokumentacji i nagrań

Druga i trzecia wizyta –  spotkanie diagnostyczne –  psycholog przeprowadza obserwację, próby testowe wybranymi testami, kwestionariuszami

Czwarta wizyta – wydanie diagnozy w formie pisemnej  i omówienie dalszego postępowania leczniczo-terapeutycznego

Na wizytę diagnostyczną należy zabrać obowiązkowo ze sobą kopie następującej dokumentacji dziecka:

 • książeczka zdrowia (oryginał)
 • ksero dokumentacji medycznej (wyniki badań neurologicznych – EEG, MR, TK, metabolicznych, genetycznych, badanie słuchu, wzroku – w sytuacji, jeśli u dziecka przeprowadzano w/w badania), wszystkie wypisy z pobytów szpitalnych
 • informacje ze szkoły – od pedagoga szkolnego, wychowawcy, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela  rewalidacji, w przypadku dzieci powyżej 3 klasy szkoły podstawowej – świadectwa klas I- III
 • informacja z przedszkola – wychowawcy, jeśli dziecko aktualnie uczęszcza do przedszkola lub ksero gotowości szkolnej, jeśli dziecko ukończyło ten etap edukacji,
 • informacje od terapeutów, jeśli dziecko uczestniczy w procesie terapeutycznym
 • dokumentację dotychczas  wydaną  przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną (jeżeli było wykonane badanie ilorazu inteligencji – wynik z  punktami przeliczonymi z wszystkich podtestów)

Całkowity koszt diagnozy w cenniku

Płatne do 7 dni od umówienia wizyty na rachunek Fundacji HIC ET NUNC numer :

15 1540 1131 2113 0004 7281 0001
BOŚ Bank

W tytule : Diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna  imię i nazwisko dziecka

POWYŻSZA DIAGNOZA NIE ZAWIERA BADANIA ILORAZU INTELIGENCJI