Projekt pn. Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

W ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie;

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

 

Nazwa beneficjenta:

Nazwa wnioskodawcy (lider): FUNDACJA HIC ET NUNC

Nazwa organizacji/instytucji (partner): Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” w Rzeszowie

 

Tytuł projektu:

Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie

 

Cel główny:

Celem głównym projektu jest utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez otwarcie i funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie.

 

Cele szczegółowe:

 1. zakup niezbędnego do otwarcia i funkcjonowania przedszkola wyposażenia
 2. prowadzenie codziennych zajęć opiekuńczo-wychowawczych, w tym zajęć dodatkowych dla 20 dzieci

W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie oraz materiały dydaktyczne. W celu realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych zostanie zatrudniony niezbędny personel. Będą prowadzone zajęcia dodatkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Zadania projektowe:

 • Zakup niezbędnego wyposażenia
 • Funkcjonowanie OW
 • Zajęcia dodatkowe w OWP

W związku z powyższym realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w cel szczegółowy RPO WP 2014 – 2020, którym jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.

 

Okres realizacji projektu:

od: 01.06.2021 do: 31.08.2022

 

Planowane efekty:

 1. Liczba projektów, w których co najmniej 50% przedszkoli objętych wsparciem stanowią przedszkola specjalne/integracyjne lub działania zaplanowane w projekcie (w ramach wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego) służą poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej – 1
 2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 20
 3. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 20
 4. Liczba nauczycieli/terapeutów, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 5

 

Grupa docelowa:

 • 20 dzieci (tj. 10 K i 10 M), w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • 5 nauczycieli (tj. 5 K) na umowę o pracę, którzy dzięki wybranym formom doskonalenia zawodowego będą mogli rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze,
 • nowoutworzony ośrodek wychowania przedszkolnego tj. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne HEN w Rzeszowie na obszarze Rzeszowa w województwie podkarpackim.

 

Wartość projektu:

1 325 878,80 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE:

1 126 996,98 zł

 

Polityka prywatności:

Link do polityki prywatności – KLIKNIJ