Rady Pedagogiczne

Szkolenia Rad Pedagogicznych

 1. Jak wspierać ucznia edukacji wczesnoszkolnej- przetwarzanie sensoryczne
 2. Dokumentacja kształcenia specjalnego IPET,WOPFU- jak dobrze je napisać?
 3. Terapeutyczne zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 4. Jak motywować ucznia z ASD do nauki?
 5. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczyciela wspomagającego
 6. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 7. Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
 8. Interpretacja orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego- koniec tajemnic!
 9. Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu ogólnodostępnym
 10. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
 11. Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 12. Jak organizować proces kształcenia specjalnego dla ucznia ze spektrum
 13. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia ze spektrum autyzmu- jak je przygotować? Jak określić ich program
 14. Obowiązki nauczyciela współorganizującego proces kształcenia specjalnego
 15. Uczeń z ASD na lekcji wf
 16. Organizacja pracy edukacyjno- terapeutycznej na lekcji muzyki i plastyki
 17. Zindywidualizowane oddziaływania w kształceniu specjalnym- czyli jakie?
 18. Szkolenia dla rodziców

Realizujemy też tematy wynikające z indywidualnych potrzeb danej placówki