Regulamin Diagnozy

Regulamin Diagnozy

 1. Na diagnozę Rodzic umawia się telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub osobiście w biurze Fundacji.
 2. Podczas rejestracji umawiany jest termin wywiadu i  spotkania diagnostycznego. Termin spotkania podsumowującego umawia się podczas wizyty diagnostycznej.
 3. Płatność za diagnozę należy dokonać gotówką w siedzibie Fundacji lub przelewem na podany w informacji rachunek bankowy do 7 dni roboczych od daty rejestracji. W przypadku, gdy we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie  płatność nie zostanie dokonana, ustalone terminy wizyt zostają anulowane.
 4. W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia diagnozy, jeżeli została ona dokonana do dnia poprzedzającego umówione pierwsze spotkanie, to uiszczona opłata za diagnozę zostanie w całości zwrócona, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i złożone osobiście w siedzibie Fundacji lub wysłane za pośrednictwem poczty e-mail Fundacji i dotrze do Fundacji nie później niż do godziny 15 dnia poprzedzającego pierwsze spotkanie.
 5. Rezygnacja z diagnozy w trakcie realizowania spotkań diagnostycznych nie upoważnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty za diagnozę, chyba, że Fundacja podejmie odmienną decyzję.
 6. Nieobecność na którejkolwiek z umówionych wizyt musi być zgłaszana najpóźniej dzień przed umówioną wizytą  i poparta musi być  informacją o powodach odwołania wizyty, w innym przypadku wizytę uznaje się za odbytą. W przypadku woli kontynuowania diagnozy, koniecznym jest pokrycie kosztów dodatkowej wizyty (zgodnie z cennikiem).
 7. Rodzic / beneficjent na pierwszej wizycie zobowiązany jest do podpisania oświadczeń dotyczących informacji o zapoznaniu się z regulaminem, opisem diagnozy oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku odmowy podpisania któregokolwiek z oświadczeń, dalsze realizowanie diagnozy może być niemożliwe i wówczas rodzicom /beneficjentowi zwracane są koszty tylko niezrealizowanych wizyt obliczane za godzinę pracy członka zespołu diagnozującego według cennika.
 8. Rodzic/ beneficjent podczas wywiadu lub spotkania diagnostycznego może być poproszony przez zespół  o doniesienie, potrzebnych do diagnozy,  dokumentów lub nagrań beneficjenta ( fakt ten potwierdzony jest wpisem w dokumentacji diagnostycznej). Czas oczekiwania na brakujące dokumenty nie może przekraczać trzech miesięcy od pierwszej wizyty. W przypadku przekroczenia tego terminu diagnoza opracowywana jest na podstawie zgromadzonej do tej pory dokumentacji i odbytych wizyt.
 9. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców, a także zaistnienie wśród członków zespołu diagnozującego obawy co do utraty zdrowia lub życia terapeuta lub  zespół ma prawo przerwać diagnozę. W takim przypadku rodzicom /beneficjentowi zwracane są koszty tylko  niezrealizowanych wizyt obliczane za godzinę pracy członka zespołu diagnozującego według cennika.
 10. Przerwa między wywiadem a spotkaniem diagnostycznym nie może przekroczyć jednego miesiąca.
 11. Omówienie diagnozy podczas spotkania podsumowującego odbywa się tylko na życzenie rodziców / beneficjenta. Diagnoza poza postawieniem diagnozy lub stwierdzeniem braku możliwości jej postawienia nie zawiera szczegółowych zaleceń do pracy z dzieckiem, a wyłącznie ogólne  informacje o formach i  możliwościach uzyskania pomocy terapeutycznej.
 12. Diagnoza może zostać również wysłana na wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 13. Wszystkie nagrania i kopie dokumentów dostarczone przez Rodzica pozostają w dokumentacji diagnozy. Nagranie z diagnozy wykonane za pomocą monitoringu w Fundacji zostaje ściągnięte i przechowywane w dokumentacji wyłącznie gdy Zarząd Fundacji lub zespół diagnozujący podejmie taką decyzję.