Regulamin zapisów i przeprowadzania testów

 1. Na test Rodzic/Beneficjent umawia się telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub osobiście w biurze Fundacji.
 2. Podczas rejestracji umawiany jest termin przeprowadzenia testu. Termin spotkania podsumowującego umawia się podczas wizyty, na której przeprowadzany jest test.
 3. Płatność za test należy dokonać gotówką w siedzibie Fundacji lub przelewem na podany w informacji rachunek bankowy do 7 dni roboczych od daty rejestracji. W przypadku, gdy we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie  płatność nie zostanie dokonana, ustalone terminy wizyt zostają anulowane.
 4. W przypadku gdy Beneficjent nie jest pacjentem Fundacji osoba wykonująca test może wskazać na konieczność wykonania wizyty wstępnej – wywiadu, na którą Rodzic /Beneficjent jest zobowiązany donieść wymaganą dokumentację . Wizyta ta jest dodatkowo płatna zgodnie z aktualnym cennikiem.
 5. W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia testu, jeżeli została ona dokonana do dnia poprzedzającego umówione pierwsze spotkanie, to uiszczona opłata zostanie w całości zwrócona, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o rezygnacji zostanie złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i złożone osobiście w siedzibie Fundacji lub wysłane za pośrednictwem poczty e-mail Fundacji i dotrze do Fundacji nie później niż do godziny 15 dnia poprzedzającego pierwsze spotkanie.
 6. Rezygnacja z testu w trakcie realizowania spotkania diagnostycznego nie upoważnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty, chyba, że Fundacja podejmie odmienną decyzję.
 7. Rodzic / Beneficjent na pierwszej wizycie zobowiązany jest do podpisania oświadczeń dotyczących informacji o zapoznaniu się z regulaminem oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku odmowy podpisania któregokolwiek z oświadczeń, dalsze realizowanie testu może być niemożliwe. Uiszczone koszty nie podlegają wówczas zwrotowi.
 8. W przypadku braku współpracy ze strony Beneficjenta lub Rodziców, a także zaistnienia obawy co do utraty zdrowia lub życia terapeuta ma prawo przerwać wykonanie testu . W takim przypadku Rodzicom /Beneficjentowi koszty wykonania testu nie są zwracane.
 9. Wizyta , na której przeprowadzany jest test, może być nagrywana. Nagranie służy wyłącznie do jak najbardziej rzetelnego uzupełnienia protokołu obserwacji.
 10. Po uzupełnieniu protokołu przez osobę przeprowadzającą test nagranie zostaje niezwłocznie  usunięte , z zastrzeżeniem wyrażenia przez Rodzica/Beneficjenta odrębnej zgody.
 11. Omówienie wyników testu podczas spotkania podsumowującego odbywa się tylko na życzenie Rodzica / Beneficjenta.
 12. Wyniki przeprowadzonego testu mogą zostać również wysłane na wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 13. Wszystkie kopie dokumentów dostarczone przez Rodzica/Beneficjenta pozostają w dokumentacji Fundacji.
 14. Fundacja jest uprawniona jest do zmiany niniejszego regulaminu bez konieczności każdorazowego informowania o tym Rodzica/Beneficjenta. Do skuteczności zmiany potrzebne jest umieszczenie zmienionej treści regulaminu na stronie internetowej.